top of page

FORRETNINGSBETINGELSER

Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, gennemføres alle handler mellem kunden (”Kunden”) og Bernts (”Bureauet”) på følgende betingelser:

 

1) Betingelser og købsaftale:

 

1.1- Disse betingelser er gældende for enhver leverance fra Bureauet. Betingelserne skal betragtes som en integreret del af købsaftalen mellem Kunden og Bureauet, dog sådan at købsaftalens bestemmelser skal gælde forud for disse betingelser, hvis der er uoverensstemmelse mellem købsaftalen og disse betingelser.

 

2) Betaling og ejendomsforbehold

 

2.1- Betalingsbetingelser er fakturadato + 8 bankdage.

 

2.2- Hvis Kunden ikke overholder en fakturas betalingsfrist kan Bureauet tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted.

 

2.3- Ved overskridelse af betalingsfristen skal Kunden betale 2% af fakturabeløbet i rente pr. Påbegyndt måned indtil beløbet er Bureauet i hænde. Hvis det bliver nødvendigt at fremsende rykkere, vil disse blive pålagt rykkergebyrer på kr. 1.000.- i henhold til renteloven.

 

2.4- Bureauet forbeholder sig ejendomsretten til de solgte varer, indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter er betalt.

 

2.5- Design og billedmateriale leveres efter gældende dansk lov om ophavsret.

 

2.6- Bureauet har intet ansvar for Kundens manglende ret til anvendelse af tekst, skrift, billeder, illustrationer, varemærker, audio, video, logo, etc. Eller mangfoldiggørelse og reproduktion der ejes af en tredjepart. Dette forhold gør sig gældende for alt materiale leveret af kunden.

 

Det betyder, at hvis Kunden, leverer materiale Kunden ikke ejer ophavsretten til, men ejes af tredjepart, holdes Bureauet skadesløs for eventuelle retslige tvister eller andre omkostninger i forbindelse hermed.

 

2.7- Bureauet sender alle faktura elektronisk – alt øvrig kommunikation forgår digitalt og ved samarbejde fremsendes virksomheds- og produktinfo samt nyheder løbende i et nyhedsbrev, ønskes dette ikke, kan det afmeldes ved henvendelse eller direkte afmelding til en hver tid.

 

3) Mangler, reklamation og ansvar

 

3.1- For at sikre leverancens kvalitet, skal Kunden straks ved gennemført leverance undersøge det leverede med henblik på at finde eventuelle fejl eller mangler. Hvis Kunden finder fejl eller mangler, skal Kunden straks give Bureauet besked herom.

 

3.2- Kunden er berettiget til i op til 1 uge fra levering at reklamere over eventuelle fejl eller mangler ved det leverede.

 

3.3- Såfremt der inden for reklamationsperioden, kan påvises mangler ved leverede varer eller ydelser, påtager Bureauet sig efter eget valg at afhjælpe manglen, at ombytte det mangelfulde produkt, at kreditere dig produktets eller ydelsens pris eller at give Kunden afslag i prisen.

 

3.4- Såfremt Bureauet tilbyder ombytning af produktet eller afhjælpning af manglen, kan Kunden ikke hæve købet eller at kræve erstatning som følge af manglen. Bureauet er ikke ansvarlig for forsinkelse som følge af ombytning eller afhjælpning.

 

3.5- Bureauet er ansvarlig for, at produkterne lever op til dansk standard for god skik for reklame og marketingbranchen. Bureauet garanterer ikke, at produkternes i enhver henseende er fejlfri eller er optimale i forhold til dine forventninger.

 

3.6- Bureauets ansvar er i enhver henseende begrænset til direkte tab. Driftstab, tidstab, tab af data, tabt arbejdsfortjeneste og følgeskader kan ikke kræves erstattet.

 

3.7- Bureauets erstatningsansvar er begrænset til det mindste af følgende to beløb:

 

A) den samlede forfaldne og erlagte betaling for produktet

B) kr. 25.000.

 

4) Særligt om serviceydelser

 

4.1- For serviceydelser, herunder konsulentassistance, præsentationer, uddannelse, afholdelse af workshops, etc. Beregnes de hos Bureauet til enhver tid gældende timesatser, med mindre andet er aftalt.

 

4.2- Arbejdstiden er begrænset til alle hverdage, undtagen helligdage, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag, fra kl. 9.00 – 17.00, Fredag dog fra kl. 9.00 – 15.00

 

4.3- Serviceydelser betales efter tids- og materialeforbrug og faktureres løbende hver måned eller ved en opgaves afslutning.

 

4.4- For timer ud over normal arbejdstid betales, efter aftale, overtid svarende til normal timepris + 50%.

 

4.5- Kunden erhverver samme rettigheder til effekten af serviceydelserne, som Kunden besidder til det originale materiale serviceydelsen knytter sig til. Vedrører serviceydelsen således en løsning eller udviklet materiale, hvortil Bureauet er rettighedsindehaver, erhverver Kunden ikke bedre ret til effekten af disse ydelser end Kunden har til det produkt, hvortil Bureauet er rettighedsindehaver.

 

4.6- For serviceydelser, hvor der ikke inden ydelserne skal leveres, foreligger en skriftlig aftale med specifikation af hvad Bureauet skal levere, garanterer Bureauet, uanset bestemmelserne i punkt 3.2-3.5, Alene at udføre sine leverancer i overensstemmelse med god praksis inden for reklamebranchen og indestår for, at medarbejderne har de oplyste kvalifikationer, men påtager sig i øvrigt ikke noget ansvar for fejl og mangler – herunder resultatansvar.

 

5) Force majeure

 

5.1- Ingen af parterne er berettiget til erstatning eller til at ophæve aftalen i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure.

 

6) Lovvalg og værneting

 

6.1- Nærværende betingelser og fortolkningen heraf er underlagt dansk ret og skal afgøres ved Bureauets værneting

 

7) Kontaktinformationer

 

7.1 - Bernts, CVR-nr. 21955345, E-mail: lars@bernts.com

bottom of page